O Instytucie

Dyrekcja

Dyrektor dr hab. Michał Nowosielski

Dyrektor dr hab. Michał Nowosielski

socjolog, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik i uczestnik licznych projektów badawczych. Obszar zainteresowań: Polacy w Niemczech, polskie organizacje w Niemczech, polityka polonijna.

Publikacje

Monografie

 • Trzeci sektor w Polsce i w Niemczech, Zeszyty Instytutu Zachodniego, Nr 43, Poznań 2006, 63 s.
 • Czy społeczny bezruch? O aktywności i społeczeństwie obywatelskim we współczesnej Polsce (redakcja wraz z M. Nowakiem), Instytut Zachodni, Poznań 2006, 263 s.
 • Declining Cities/Developing Cities. Polish and German Perspectives (redakcja wraz z M. Nowakiem), Instytut Zachodni, Poznań 2008, 207 s.
  http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/5666/ssoar-2008-nowak_et_al-declining_cities_developing_cities_polish.pdf?sequence=1
 • Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia praktyków (redakcja wraz z M. Nowakiem), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, 218 s.
 • (Post)transformational Migration. Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility (redakcja wraz z M. Nowakiem), Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, 298 s.
 • Polish organizations in Germany – their preset status and needs, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, 171 s.
 • Foresight w przedsiębiorstwach. Nauka – technologia – wdrożenie (redakcja wraz z K. Borodako), Instytut Zachodni, Poznań 2012, 280 s.
 • Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy i studia przypadków (redakcja wraz z K. Borodako), Instytut Zachodni, Poznań 2012, 304 s.
 • Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo-wielokulturowość-religie (wraz z J. Dobrowolską-Polak, N. Jackowską i M. Tujdowskim), Instytut Zachodni, 2013, 267 ss.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Społeczna aktywność mieszkańców Poznania (wraz z M. Nowakiem), „Przegląd Zachodni”,
  nr 3/2005, s. 77-90.
 • O tożsamości zbiorowej w ruchach społecznych, „Człowiek i społeczeństwo” nr 26/2006, 79-93.
 • Polacy wobec problemu „wypędzenia“. Refleksje nad publikacją „Flucht und Vertreibung aus Sicht der deutschen, polnischen und tschechischen Bevölkerung“ Thomasa Petersena (wraz z R. Formuszewicz), „Przegląd Zachodni“, nr 1/2007, s. 225-240.
 • Marketing tożsamości? Niemcy podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006, w: J. Włodarek (red.), Studia z socjologii pracy, organizacji i rynku, „Zeszyty Naukowe WSKiZ” , Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2007, s. 173-184.
 • Ograniczenia roli trzeciego sektora w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Przykłady z Niemiec i Polski, w: A. Kracher, R. Morawski (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2007, s. 34-46.
 • Od marginalizacji do aktywizacji. Program walki z marginalizacją społeczną w mieście – Soziale Stadt, w: W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Równość w Unii Europejskiej - teoria i praktyka, Atla 2, Wrocław 2008, s. 425-435.
 • Niemiecki model nation branding. Wnioski dla Polski, w: J. Czaputowicz, Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych, Warszawa 2008, s. 275-292.
 • Activization – a tool for social inclusion in the context of Polish cities?, w: M. Nowak, M. Nowosielski, Declining Cities/Developing Cities. Polish and German Perspectives, Instytut Zachodni, Poznań 2008, s. 172-187.
  http://www.pts.amu.edu.pl/en/pliki/menu/Nowosielski.pdf
 • Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Przegląd metod i technik badawczych, w: M. Nowak, M. Nowosielski, Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia praktyków, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 21-38.
 • Siły społeczne w Poznaniu – sondaż i wywiad pogłębiony jako narzędzia badania społeczeństwa obywatelskiego (wraz z M. Nowakiem), w: M. Nowak, M. Nowosielski, Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia praktyków, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 57-77.
 • Poles Living in Ireland and their Quality of Life (wraz z A. Nolką), “Journal of Identity and Migration Studies”, Vol. 3, No. 1, 2009, s. 28-46.
  http://e-migration.ro/jims/Vol3_no1_2009/NOLKA_NOWOSIELSKI_JIMS_Vol3_No1_2009.pdf
 • O strategii promocji Polski, „Przegląd Zachodni”, nr 3/2009, s. 106-112.
 • Klon/Jawor, hasło w: Helmut Anheier, Stefan Toepler (red.), International Encyclopedia of Civil Society, Springer, New York 2009, s. 912-913.
 • Adam Michnik, hasło w: Helmut Anheier, Stefan Toepler (red.), International Encyclopedia of Civil Society, Springer, New York 2009, s. 990.
 • Przemiany polskiego trzeciego sektora od 1989 r., „Kultura i Edukacja”, nr 1/ 2010, s. 28-46.
 • Relacje polskich organizacji w RFN z niemiecką administracją publiczna- wyniki badań empirycznych, „Przegląd Zachodni”, nr 2/2011, s. 241-256.
 • Profil działalności polskich organizacji w Niemczech, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 3/2011, s. 27-48.
 • The trap of transnationalism-Polish organizations in Germany, „Polish Sociological Review”, nr 3/2011, s. 315-333.
  (plik)
 • Socjologiczna refleksja na temat ruchów społecznych, „Przegląd Zachodni” nr 4/2011, s. 3-28.
  http://www.iz.poznan.pl/pz/pz/30_2011_4_wybrany_art.pdf
 • Growth and decline — the situation of Polish immigrant organizations in Germany, w: M. Nowak, M. Nowosielski (eds.), (Post)transformational Migration. Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2011, s. 201-223.
 • Polish migration to Germany: past, present and future, w: J. Isanski (ed) Selling the Favourite Piano to Emigrate. Mobility patterns in Central Europe at the beginning of 21st century, Newcastle upon Tyne 2011, s 151-171.
 • Challenging urban exclusion? Theory and practice, „Polish Sociological Review”, nr 3/2012, s. 369-383.
  (plik)
 • Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań, „Przegląd Zachodni” nr 3/2012, s. 3-27.
  http://www.iz.poznan.pl/pz/pz/33_wybrany_artukul_3_2012.pdf
 • Between area-based initiatives and community-development programmes. The example of the Soziale Stadt Programme, „Sociologija i Prostor – Sociology and Space”, nr 3/2012, s. 309-325.
  (plik)
 • Ruchy społeczne jako czynnik i wynik zmiany społecznej, „Kultura i Edukacja”, nr4/2012, s. 7-33.
  http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=download&path%5B%5D=146&path%5B%5D=142
 • Human resources in Polish organisations in Germany, ,,Studi Emigrazione – Migration Studies” , nr 4/2012, s. 705-723.
  (plik)
 • About the Strategy of Promoting Poland, “Przegląd Zachodni”, Special number 2012, s. 279-285.
  http://www.iz.poznan.pl/pz/news/9_14.%20Nowosielski.pdf
 • Zaangażowanie Polaków mieszkających za granicą w działalność organizacji polonijnych, „Kultura i Edukacja” nr 1/2014, s. 146-168.
  http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=17&path%5B%5D=15
 • O nieuchronności zmiany i potrzebie ciągłości. 70 lat Instytutu Zachodniego, „Przegląd Zachodni” nr 3/2014.
  http://www.iz.poznan.pl/pz/pz/43_06_MICHAL_NOWOSIELSKI.pdf

Ekspertyzy/opracowania

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640