Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr hab. Michał Nowosielski

dr hab. Michał Nowosielski

socjolog, obszary badawcze: aktywność społeczna, ruchy społeczne, trzeci sektor, Polonia, struktura społeczna

nowosielski@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • Polish organizations in Germany – their preset status and needs, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, ss. 171.
Redakcja monografii zbiorowych
 • Czy społeczny bezruch? O aktywności i społeczeństwie obywatelskim we współczesnej Polsce, (red.) M. Nowak, M. Nowosielski, Instytut Zachodni, Poznań 2006, ss. 263.
 • Declining Cities/Developing Cities. Polish and German Perspectives, (red.) M. Nowak, M. Nowosielski, Instytut Zachodni, Poznań 2008, ss. 207.
  Pobierz publikację »
 • Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia praktyków, (red.) M. Nowak, M. Nowosielski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, ss. 218.
 • (Post)transformational Migration. Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility, (ed.) M. Nowak, M. Nowosielski, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, ss. 298.
 • Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy i studia przypadków, (red.) K. Borodako, M. Nowosielski, Instytut Zachodni, Poznań 2012, ss. 304.
 • Foresight w przedsiębiorstwach. Nauka – technologia – wdrożenie, (red.) K. Borodako, M. Nowosielski, Instytut Zachodni, Poznań 2012, ss. 280.
 • Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo – wielokulturowość – religie, (red.) J. Dobrowolską-Polak, N. Jackowska, M. Tujdowski, Instytut Zachodni, Poznań 2013, ss. 267.

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Społeczna aktywność mieszkańców Poznania (wraz z M. Nowakiem), „Przegląd Zachodni”, 2005, nr 3, s. 77-90.
 • (wraz z: R. Formuszewicz), Polacy wobec problemu „wypędzenia”. Refleksje nad publikacją „Flucht und Vertreibung aus Sicht der deutschen, polnischen und tschechischen Bevölkerung” Thomasa Petersena, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 1, s. 225-240.
 • (wraz z: A. Nolka), Poles Living in Ireland and their Quality of Life, „Journal of Identity and Migration Studies” 2009, Vol. 3, no. 1, s. 28-46
  Pobierz publikację »
 • O strategii promocji Polski, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 3, s. 106-112.
 • Przemiany polskiego trzeciego sektora od 1989 r., „Kultura i Edukacja” 2010, nr 1, s. 28-46.
 • Profil działalności polskich organizacji w Niemczech, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2011, nr 3, s. 27-48.
 • Relacje polskich organizacji w RFN z niemiecką administracją publiczną – wyniki badań empirycznych, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 2, s. 241-256.
 • Socjologiczna refleksja na temat ruchów społecznych, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 4, s. 3-28.
  Pobierz publikację »
 • The trap of transnationalism – Polish organizations in Germany, „Polish Sociological Review” 2011, no. 3, s. 315-333.
 • About the Strategy of Promoting Poland, „Przegląd Zachodni” Special number 2012, s. 279-285
  Pobierz publikację »
 • Between area-based initiatives and community-development programmes. The example of the Soziale Stadt Programme, „Sociologija i Prostor – Sociology and Space” 2012, no. 3, s. 309-325.
 • Challenging urban exclusion? Theory and practice, „Polish Sociological Review” 2012, no. 3, s. 369-383.
 • Human resources in Polish organisations in Germany, ,,Studi Emigrazione – Migration Studies” 2012, no. 4, s. 705-723.
 • Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 3, s. 3-27
  Pobierz publikację »
 • Ruchy społeczne jako czynnik i wynik zmiany społecznej, „Kultura i Edukacja” 2012, nr 4, s. 7-33.
  Pobierz publikację »
 • O nieuchronności zmiany i potrzebie ciągłości. 70 lat Instytutu Zachodniego, „Przegląd Zachodni” 2014, nr 3, s. 83-90.
  Pobierz publikację »
 • Zaangażowanie Polaków mieszkających za granicą w działalność organizacji polonijnych, „Kultura i Edukacja” 2014, nr 1, s. 146-168.
  Pobierz publikację »
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Marketing tożsamości? Niemcy podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006, w: Studia z socjologii pracy, organizacji i rynku, (red.) J. Włodarek, „Zeszyty Naukowe WSKiZ”, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2007, s. 173-184.
 • Ograniczenia roli trzeciego sektora w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Przykłady z Niemiec i Polski, w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, (red.) A. Kracher, R. Morawski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2007, s. 34-46.
 • Activization – a tool for social inclusion in the context of Polish cities? w: Declining Cities/Developing Cities. Polish and German Perspectives, (red.) M. Nowak, M. Nowosielski, Instytut Zachodni, Poznań 2008, s. 172-187.
  Pobierz publikację »
 • Marketing tożsamości? Niemcy podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006, w: Studia z socjologii pracy, organizacji i rynku, (red.) J. Włodarek, „Zeszyty Naukowe WSKiZ”, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2007, s. 173-184.
 • Od marginalizacji do aktywizacji. Program walki z marginalizacją społeczną w mieście – Soziale Stadt, w: Równość w Unii Europejskiej - teoria i praktyka, (red.) W. Bokajło, A. Pacześniak, Atla 2, Wrocław 2008, s. 425-435.
 • Niemiecki model „nation branding”. Wnioski dla Polski, w: Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, (red.) J. Czaputowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 275-292.
 • Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Przegląd metod i technik badawczych, w: Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia praktyków, (red.) M. Nowak, M. Nowosielski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 21-38.
 • (wraz z: M. Nowak), Siły społeczne w Poznaniu – sondaż i wywiad pogłębiony jako narzędzia badania społeczeństwa obywatelskiego, w: Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia praktyków, (red.) M. Nowak, M. Nowosielski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 57-77.
 • Klon/Jawor (hasło), w: International Encyclopedia of Civil Society, (red.) H. Anheier, S. Toepler, Springer, New York 2009, s. 912-913.
 • Adam Michnik (hasło), w: International Encyclopedia of Civil Society, (red.) H. Anheier, S. Toepler, Springer, New York 2009, s. 990.
 • Growth and decline – the situation of Polish immigrant organizations in Germany, w: (Post)transformational Migration. Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility, (ed.) M. Nowak, M. Nowosielski, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2011, s. 201-223.
 • Polish migration to Germany: past, present and future, w: Selling the Favourite Piano to Emigrate. Mobility patterns in Central Europe at the beginning of 21st century, (ed.) J. Isanski, Newcastle upon Tyne 2011, s 151-171.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • Trzeci sektor w Polsce i w Niemczech, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 43/2006, ss. 63.
 • Ut convallis urna non faucibus fringilla.
 • Niemiecki model „nation branding”. Wnioski dla Polski Poznań 2007 (ekspertyza dla MSZ).
 • Relacje polskich organizacji w RFN z niemiecką administracją publiczną, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).
 • (wraz z: A. Sakson, J. Sandorski), Pozycja prawna i majątek polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).
 • (wraz z: P. Cichocki, M. Götz, J. Skrzypczak, A. Jarosz, M. Tujdowski), Polacy w Niemczech. Raport z badań, Instytut Zachodni, Poznań 2010 (ekspertyza dla MSZ).
 • Opinia w sprawie Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku, Instytut Zachodni, Poznań 2012 (ekspertyza dla MSZ).
 • Wizerunek Polski i Polaków w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań 2012 (ekspertyza dla MSZ).
 • Sytuacja i perspektywy polskich organizacji w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań 2015 (ekspertyza dla MSZ).
IZ Policy Papers
 • Odradzanie się społeczeństwa obywatelskiego. Rozwój polskiego trzeciego sektora w latach 1989-2008, „IZ Policy Papers” nr 2/2009, ss. 61.
  Pobierz publikację »
 • Revival of the civil society. Development of the Third Sector in Poland 1989-2008, „IZ Policy Papers” nr 2/ 2009, ss. 61.
  Pobierz publikację »
 • Wiederbelebung der Zivilgesellschaft Der dritte Sektor in Polen 1989-2008, „IZ Policy Papers” nr 2/2009, ss. 61.
  Pobierz publikację »
 • (wraz z: P. Cichocki, A. Lewandowska), Dynamika niemieckiej opinii publicznej. Wizerunek Polski i Polaków w Niemczech, „IZ Policy Papers” nr 8/2013, ss. 58.
  Pobierz publikację »
 • (wraz z: A. Fiń, A. Legut, W. Nowak, K. Schöll-Mazurek), Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów, „IZ policy Papers” nr 11(I)/2013, ss. 93.
  Pobierz publikację »
Biuletyny Instytutu Zachodniego
 • Kondycja polskich i polskojęzycznych organizacji w Niemczech, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 19/2009.
  Pobierz publikację »
 • Relacje polskich organizacji w RFN z niemieckimi władzami, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 36/2010.
  Pobierz publikację »
 • Nowe założenia polityki polonijnej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 70/2011.
  Pobierz publikację »
 • New policy premises concerning Polish communities abroad, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 70/2011.
  Pobierz publikację »
 • Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku. Omówienie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 91/2012.
  Pobierz publikację »
 • Plan for the cooperation with the Polish diaspora and Poles abroad in 2013. Elaboration, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 91/2012.
  Pobierz publikację »
 • (wraz z: A. Fiń, A. Legut, W. Nowak, K. Schöll-Mazurek), Opinie i postawy Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 148/2013.
  Pobierz publikację »
 • (wraz z: A. Fiń, A. Legut, W. Nowak, K. Schöll-Mazurek), Views and Attitudes of the Polish Community and Poles Living Abroad on the Policy Towards Polish Expatriate Communities „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 148/2013,.
  Pobierz publikację »
 • Nowy „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 202/2015.
  Pobierz publikację »

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640