Pracownicy

Pion badawczy

dr Witold Nowak

dr Witold Nowak

socjolog, obszary badawcze: procesy migracyjne; polityka polonijna; polskie organizacje imigranckie; funkcjonowanie mniejszości społecznych Zespół: Historia i polityka

nowak@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • (wraz z: P. Cichocki, M. Plucińska), Wielkopolska przedsiębiorczość wobec wyzwań badawczo-rozwojowych, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2013, ss. 109.
  Pobierz publikację »
 • (wraz z: K. Mrowicki), Narzędzia wspomagające przewidywanie i zarządzanie zmianą gospodarczą w województwie wielkopolskim, NSZZ „Solidarność”, Poznań 2013, ss. 96.
 • Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki, (red.) M. Kędziora, W. Nowak, J. Ryczek (red.), Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012, ss. 189.
  Pobierz publikację »

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • (wraz z: M. Cylkowska-Nowak), Panika moralna wokół obecności Romów na Słowacji i w Wielkiej Brytanii. Próba porównania, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej” 2010, nr 1(49), s. 61-78.
 • (wraz z: M. Cylkowska-Nowak), Moral panic over the Romani presence in Slovakia and Great Britain. A comparative study, „Contemporary – Learning – Society” 2011 (numer specjalny czasopisma „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej” wydany w ramach projektu Index Plus MNiSW), s. 75-89.
  Pobierz publikację »
 • Bariery integracji społecznej Niemców w Polsce, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 3, s. 85-105.
 • Praca emocjonalna w organizacjach a płeć: wybrane uwagi na temat społecznego kontekstu skutków zdrowotnych, „Nowiny Lekarskie” 2012, Issue 4(81), s. 418-423.
  Pobierz publikację »
 • Społeczne i organizacyjne uwarunkowania efektywności oddziaływania ruchów konsumenckich – studium przypadku rynku usług bankowych, „Handel Wewnętrzny” maj/czerwiec 2012, s. 267-274.
  Pobierz publikację »
 • Kultura organizacyjna a przebieg procesu zmiany organizacyjnej – przegląd badań, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” R. 11, marzec 2013, nr 1, cz. 2, s. 211-228.
  Pobierz publikację »
 • Problemy tożsamości społecznej Polaków mieszkających w Niemczech, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 3, s. 257-271.
 • Employees Attitudes towards Organisational Change: An Explanatory Model Proposal, „Kultura i Edukacja” 2014, no. 6(106), s. 89-104.
 • (wraz z: J. Kijewska), Employee Attitudes Towards Organizational Change in Relation to Enterprise Competitiveness. Remarks on the Role of Information Quality, „Oeconomia Copernicana” 2014, Vol. 5, Issue 3, s. 109-126.
  Pobierz publikację »
 • (wraz z: J. Kijewska), Informative Aspects of Innovation Implementation within Organisations, „Entrepreneurship and Management. Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Łódź – Warszawa 2015, Vol. XVI, Issue 2, s. 77-88.
  Pobierz publikację »
 • (wraz z: A. Fiń), Między absencją a zaangażowaniem. Diaspora polska wobec organizacji polonijnych (Komunikat z badań), „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” R. XLI, 2015, z. 2, s. 145-146.
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • (wraz z: L. Pacholski), Human factor in the process of the enterprise organizational culture improvement, w: Macroergonomics vs social ergonomics, (ed.) L. Pacholski, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań 2009, s. 61-73.
 • Percepcja kultury organizacyjnej jako nowoczesnego instrumentu zarządzania przedsiębiorstwem, w:: Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, (red.) A. Antonowicz, Wyd. FRUG, Sopot 2010, s. 189-200.
 • Poznaniacy wobec obcokrajowców. Kilka uwag na temat barier integracji społecznej, w: Czy warto ufać obcym? (red.) H. Mamzer, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 129-146.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec pracy emocjonalnej, w: Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, (red.) A. Antonowicz, Wyd. FRUG, Sopot 2011, s. 161-172.
 • Orientacja projakościowa jako determinanta kultury organizacyjnej przedsiębiorstw – prezentacja wyników badań, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce, (red.) T. Bernat, ZAPOL, Szczecin 2013, s. 371-389.
 • The role of trust in organizational change process. Contribution to further research, w: Cultures of trust, (ed.) O. Kozłowa, K. Izdebska, Minerwa Wydawnictwo Naukowe, Szczecin 2013, s. 118-130.
 • Temporary agency work and industrial relations – a few remarks on the consequences on labour market, w: Labor markets after global financial crisis, (ed.) A. P. Balcerzak, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2013, s. 85-106.
 • Postawy pracowników organizacji formalnych wobec zmiany organizacyjnej. Refleksje teoretyczne, w: Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, (red.) M. Pawlak, Ł. Srokowski, IPSiR UW, Warszawa 2014, s. 33-48.
  Pobierz publikację »

Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • (wraz z: E. Frankowska, A. Siatkowski, J. Siekierczak), Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na regionalny rynek pracy, Fundacja „Instytut Badań Innowacyjnych”, Poznań 2012.
  Pobierz publikację »
IZ Policy Papers
 • (wraz z: A. Fiń, A Legut, M. Nowosielski, K. Scholl-Mazurek), Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów, „IZ Policy Papers” nr 11(I)/2013, ss. 93.
  Pobierz publikację »

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640