Pracownicy

Pion badawczy

dr Marta Balcerek-Kosiarz

dr Marta Balcerek-Kosiarz

politolog, obszary badawcze: system polityczny i gospodarczy Niemiec, polityka innowacyjności, polityka rozwoju lokalnego i regionalnego, zarządzanie publiczne, prawo samorządowe w perspektywie porównawczej. Zespół: Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka

kosiarz@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • (wraz z: R. Kmieciak, P. Antkowiak), Współpraca gospodarki z samorządem jako element konkurencyjnoœci miasta Poznania i gmin aglomeracji poznańskiej, Poznań 2012.
Redakcja monografii zbiorowych
 • Polityka medialna w Polsce – bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji, (red.) M. Balcerek-Kosiarz, A. Balczyńska-Kosman, M. Barańska, K. Duda, Poznań 2015.

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Ustrój prawny izb rolniczych w RFN, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2008, nr 21, s. 157-171.
 • Czy Europa potrzebuje zmiany doktryny ekonomicznej? „Refleksje” 2010, nr 1, s. 181-199.
 • Samorząd gospodarczy w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w RFN w latach 1949-1963, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, nr 2, s. 117-135.
 • Ustrój prawny samorządu rolniczego na przykładzie Polski i RFN. Studium porównawcze, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 1, s. 115-127.
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Kryzys gospodarczy w naukach politycznych, w: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, (red.) D. Czjkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska, Poznań 2010, s. 191-206.
 • Image of women in the local government. Election 2014, w: Some issues on women in political, media and socio-economic space, (ed.) I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2012, s. 63-79.
 • Institutional milieu of entrepreneurs in the social-economic crisis, w: Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw – specyfika i zmiany, (red.) A. gierczak, J. Wiażewicz, A. Zielińska, Rzeszów 2012, s. 27-34.
 • Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorców, w: Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, (red.) S. Wykrętowicz, Poznań 2012, s. 65-79.
 • Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, w: Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, (red.) S. Wykrętowicz, Poznań 2012, s. 135-149.
 • Ustrój prawny izb rolniczych w RFN, w: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, (red.) S. Wykrętowicz, Poznań 2012, s. 371-378.
 • Wykonywanie zadań własnych przez samorząd gminny w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, w: Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, t. 2, (red.) M. Kuczera, Kraków 2012, s. 98-107.
 • Zawodność samorządu rolniczego w Polsce. Studium porównawcze izb rolniczych w Polsce i RFN, w: Sektor publiczny – racjonalizacja gospodarowania, (red.) M. Kozłowska-Burdziak, Białystok 2012, s. 195-200.
 • Kierunki polityki KRRiT odnośnie opłaty abonamentowej po 2005 r., w: Polityka medialna w Polsce – bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji, (red.) A. Balczyńska-Kosman, M. Barańska, M. Balcerek-Kosiarz, K. Duda, Poznań 2014, s. 87-101.
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w podnoszeniu konkurencyjności obszaru lokalnego, w: Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej, (red.) R. Kmieciak, Toruń 2014, s. 20-35.
 • Rola stereotypów płci w kształtowaniu wizerunku politycznego kobiet na szczeblu samorządu gminnego, w: Kobieta i płeć w dyskursie aksjomatywnym – narracje interdyscyplinarne, (red.) J. Wojnowska-Radzińska, Konin 2014, s. 35-51.
 • Zasada zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. Analiza porównawcza na przykładzie gmin Wielkopolskiego Parku Narodowego, w: Unia Europejska politologiczno-socjologiczno- ekonomiczny ogród, (red.) C. Trosiak, Poznań 2014, s. 201-215.
 • Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i RFN, w: Samorządy terytorialne w Polsce i RFN. Struktury, aktorzy, działania, (red.) A. Jarosz, O. Kiec,, t. 2: Samorząd terytorialny. Stan obecny i szanse modernizacji, Zielona Góra 2016, s. 299-320.
 • Samorząd jako zdecentralizowana forma administracji publicznej w Polsce i w RFN, w: Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, (red.) Z. Bukowski, S. Komosiński, Bydgoszcz 2016, s. 346-360.
 • Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej w RFN, w: Izby przemysłowo-handlowe w Polsce na tle Europy i USA, (red.) S. Wykrętowicz, Poznań 2016, s. 183-203.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

IZ Policy Papers
Biuletyny Instytutu Zachodniego

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640