Pracownicy

Praca w Instytucie Zachodnim

Ogłoszenie nr IZ201109123

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Zachodniego Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

Rada Naukowa Instytutu Zachodniego Instytutu Naukowo-Badawczego w Poznaniu na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu


I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
 1. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora.
 2. Korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.
 4. Posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 5. Brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:
 1. Informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych.
 2. Koncepcji rozwoju Instytutu Zachodniego w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym.
 3. Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia.
 4. Oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Zachodniego:
 • statut Instytutu Zachodniego
 • regulamin organizacyjny Instytutu Zachodniego
 • sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Instytutu Zachodniego za 2010 r.
 • bilans Instytutu Zachodniego za 2010 r.
 • sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego za lata 2000-2010
 • plan naukowy na 2011 r.

będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Instytutu Zachodniego, Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego, 61-854 Poznań, ul. Mostowa 27A, w następnym dniu od dnia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, tj. od 1 października 2011 r. do ostatniego dnia składania zgłoszeń, tj. 30 października 2011 r. po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt. II.1 oraz pkt. II.3-II.6 niniejszego ogłoszenia.

IV. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Instytutu Zachodniego, wskazanej w pkt. III niniejszego ogłoszenia lub przesłać listem poleconym.
V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640