Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Staże i stypendia

Instytut Zachodni oferuje dwa stypendia: 

1. Stypendium dla osoby przygotowującej pracę doktorską w zakresie problematyki badawczej dotyczącej Ziem Zachodnich i Północnych (ZZiP)

2. Stypendium Instytutu Zachodniego na realizację badań naukowych w zakresie historii Polski w latach 1939-1945

Informacje ogólne

Na praktyki i staże studenckie przyjmowani są studenci odbywający studia doktoranckie, magisterskie oraz studia licencjackie na kierunkach odpowiadających profilowi naukowo-badawczemu Instytutu.

Ubieganie się o przyjęcie na praktyki studenckie

  • Przesłany przez studenta wniosek powinien zawierać list motywacyjny, CV oraz skierowanie z uczelni ( jeśli dotyczy).
  • Kandydaci zakwalifikowani do odbycia rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie drogą korespondencyjną.

Odbywanie praktyk studenckich

  1. Czas praktyki lub stażu zależny jest od indywidualnych wymogów regulaminu praktyk uczelni kierującej studenta lub studentkę na praktykę.
  2. Opiekę nad studentem sprawuje opiekun wyznaczony przez Dyrekcję Instytutu Zachodniego.
  3. Obowiązkiem studenta odbywającego praktykę lub staż jest włączenie się w realizację powierzonych mu zadań. Student odbywa praktykę lub staż w Bibliotece, Wydawnictwie lub Archiwum Instytutu Zachodniego wykonując na ich użytek zlecone prace. Student może też uczestniczyć w pracach badawczych Instytutu realizując na zamówienie opiekuna praktyk lub stażu kwerendę biblioteczną oraz inne zadania o charakterze dokumentacyjnym. Student może wykonywać też na polecenie Dyrekcji prace o charakterze biurowym. W trakcie praktyki lub stażu student ma możliwość korzystania z materiałów i opracowań przydatnych w przygotowywanej przez niego pracy doktorskiej, magisterskiej lub licencjackiej będących w dyspozycji Instytutu Zachodniego.
  4. Student ma obowiązek prowadzenia dziennika praktyk (o ile wymaga tego uczelnia) oraz podpisywania się na liście obecności.
  5. Opiekun wydaje studentowi zaświadczenie, ewentualnie opinię, o odbytej praktyce lub stażu oraz ich zakresie. Podstawą wydania zaświadczenia jest przedstawienie listy obecności.
  6. Praktyka i staż nie wiążą się z wynagrodzeniem.

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640